اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/4630/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d9%be%d9%81-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری