اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/4911/%d8%a7%db%8c%d9%86-1-5-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری