اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/5255/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری