اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/5418/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b2-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4

اشتراک گذاری