اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/6076/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b1%da%a9-%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%82

اشتراک گذاری