اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/6795/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری