اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/7108/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%a9-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری