اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/8920/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85

اشتراک گذاری