اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/9849/%d8%b3%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری