اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/101413/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری