اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/104388/%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری