اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/118651/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری