اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/122146/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری