اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/123955/%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-62-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری