اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/163657/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c

اشتراک گذاری