اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/164587/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-17%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری