اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/89027/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری