اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/89084/%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-21-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%db%8c-11-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87

اشتراک گذاری