اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/89960/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d9%88%d9%81-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری