اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/92122/%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%da%98-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%af%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری