اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/92930/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری