اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/93873/%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری