اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/94485/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%aa-%d8%ad%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری