اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/95596/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری