اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/96737/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%85%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری