اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/98159/%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-12%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری