اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/98454/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%db%8c%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری