اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/98590/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری