اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/98748/%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری