اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/99205/%d8%b3%d9%be%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری