اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/99359/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری