اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://im.farhang.gov.ir/fa/news/99748/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-3-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d9%82%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری