اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://iraniczm.pmo.ir/fa/news/40682/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-ICZM-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری