اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://iranshahr.sbportal.ir/fa/news/10251/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%b4%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b6%d8%af%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%87%d8%b1

اشتراک گذاری