اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10030/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8

اشتراک گذاری