اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10039/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1397

اشتراک گذاری