اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10328/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af-%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری