اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10331/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%da%86-%da%86%d9%87-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری