اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10332/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d8%aa-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%b8%d8%a7%d9%85

اشتراک گذاری