اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10339/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%88%d8%a7%d9%85-%db%b2%db%b0-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری