اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10378/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-98

اشتراک گذاری