اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10380/%d9%84%d8%b2%d9%88%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d9%87

اشتراک گذاری