اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10497/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87

اشتراک گذاری