اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10742/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d9%86%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری