اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10748/%ef%ba%91%ef%ba%b0%ef%ba%ad%ef%ae%94%ef%ba%98%ef%ba%ae%ef%bb%b3%ef%bb%a6-%ef%ba%a3%ef%ba%b4%ef%ba%ae%ef%ba%97%ef%bb%ac%ef%ba%8e%ef%bb%b1-%ef%ba%81%ef%ba%a9%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%ba%8e%ef%bb%b1-%ef%ba%a9%ef%ba%ad-%ef%ba%a3%ef%ba%8e%ef%bb%9d-%ef%bb%a3%ef%ba%ae%ef%ae%92

اشتراک گذاری