اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/10749/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری