اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/6848/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a8-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b9%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b9%d8%b5%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9

اشتراک گذاری