اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/8663/%d8%b3%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری