اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://isfahan.payesh8523.ir/fa/news/8962/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%af%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%af%da%af%d9%84

اشتراک گذاری