اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kanganport.pmo.ir/fa/news/44284/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری